Ga naar de inhoud

Blogs

Alles wat u moet weten over de Wet toetreding zorgaanbieders

De overheid komt met een nieuw wetsvoorstel. Dit keer de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Als alles volgens planning verloopt, gaat deze wet op 1 juli 2021 in. We kunnen ons goed voorstellen dat u, door de veelvuldigheid van regelgeving, als zorgaanbieder door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom geven we u graag in dit blog meer duidelijkheid over de Wet toetreding zorgaanbieders.

Doel Wet toetreding zorgaanbieders

De Wtza regelt het toezicht op zorgaanbieders. Het doel van de nieuwe wet is dan ook dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beter zicht krijgt op alle zorgaanbieders. Daarnaast wil de wet het risico-gestuurd toezicht aanscherpen. De verwachting is dat deze nieuwe wet niet alleen bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit in de zorg, maar ook dat fraude in de zorg hierdoor beter kan worden aangepakt.

Voor wie geldt de Wtza?

U wilt natuurlijk weten of u ook dient te voldoen aan de Wtza. Waarschijnlijk is dit wel aan de orde. Als u een zorgaanbieder bent die zorg verleent zoals bedoeld in de Wkkgz, dient u aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Wtza te voldoen.

Verplichtingen Wtza

Hieronder vindt u een opsomming van de verplichtingen voortvloeiend uit de Wtza.

 1. Meldplicht
 • Er is een eenmalige meldplicht voor zowel alle nieuwe als bestaande zorgaanbieders die zorg verlenen op grond van de Wkkgz.
 • Door aanpassing van de Jeugdwet, geldt deze meldplicht ook voor jeugdhulpaanbieders ( 2020, 181, p. 10).
 • Enkele categorieën zorgaanbieders zijn vrijgesteld van de meldplicht, bijvoorbeeld apotheken en Regionale Ambulancevoorzieningen. Zie voor de uitzonderingen het Uitvoeringsbesluit Wtza.
 • De meldplicht zal elektronisch zijn waarbij gegevens zullen worden gevraagd met betrekking tot de aard van de te verlenen zorg, personele en materiële organisatorische inrichting en voorwaarden met betrekking tot kwaliteit van de zorg.
 1. Vergunningsplicht
 • Er komt een vergunningsplicht. Nieuwe en bestaande zorgaanbieders waar meer dan tien mensen (inclusief assistenten) structureel zorg verlenen op grond van de Wlz en/of Zvw zijn verplicht een toelatingsvergunning aan te vragen. Ook al heeft de eerste lijn op grond van de Wtzi van rechtswege een toelating.
 • Voor medisch specialistische zorg geldt deze vergunningsplicht ongeacht het aantal medewerkers.
 • De vergunningsplicht geldt niet voor solistisch werkende zorgverleners en onderaannemers.
 • Het uitvoeringsbesluit van de Wtza stelt, net als bij de meldplicht, enkele categorieën vrij van de vergunningsplicht.
 • De overgangstermijn voor het aanvragen van een vergunning voor bestaande zorgaanbieders is twee jaar.
 1. Interne toezichthouder (Raad van Toezicht)
 • De zorgaanbieders die een vergunningsplicht hebben (tien medewerkers of meer), dienen ook te beschikken over een interne toezichthouder.
 • Het voorstel op dit moment is dat eerstelijnszorgaanbieders pas aan deze plicht hoeven te voldoen als zij minimaal 25 zorgverleners hebben.
 • De interne toezichthouder moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:
  • Tenminste drie natuurlijke, van de zorgaanbieder onafhankelijke, personen.
  • Toezicht op beleid van de dagelijkse zaken of algemene leiding van de instelling en de algemene gang van zaken.
  • Onafhankelijk persoon (zie ook artikel 7 van het uitvoeringsbesluit).
  • De samenstelling moet zo zijn dat de leden van de toezichthouder onafhankelijk van elkaar en kritisch kunnen opereren.
  • Vastlegging verantwoordelijkheidsverdeling leiding en toezichthouder en hoe conflicten tussen beide worden geregeld.
  • Er moet direct toezicht zijn. Getrapt toezicht op bijvoorbeeld een dochteronderneming is dus niet toegestaan.
 1. Openbare verantwoording
 • De Wtza stelt een verplichting in tot het jaarlijks openbaar verantwoording afleggen over de financiële bedrijfsvoering, het resultaat en het vermogen. Solisten, waarnemers en individuele leden van een maatschap hoeven hieraan niet te voldoen. Let op: de maatschap zelf wel.

Termijnen en eisen bij vergunningsplicht

 • Indien de organisatie in de toekomst meer dan tien werknemers heeft, dan moet de vergunningaanvraag binnen zes maanden na dat moment worden ingediend. Hoe de vergunning kan worden aangevraagd, wordt nog nader bepaald. Uitzondering is dus de eerstelijnszorg, die heeft pas een vergunningsplicht bij 25 werknemers en enkele uitgezonderde categorieën zorgaanbieders.
 • Indien u op grond van de Wtzi al van rechtswege een vergunning had, moet u binnen twee jaar een Wtza-vergunning aanvragen. Ook als er voor deze wet geen vergunningsplicht was en door deze wet nu wel, moet u deze vergunning binnen twee jaar aanvragen. Er zijn binnen deze termijn geen kosten verbonden aan het aanvragen.
 • U dient binnen zes maanden na inwerkingtreding van de wet te voldoen aan de meldplicht. Dit geldt ook voor jeugdhulpaanbieders.

De Wtza en jeugdhulpaanbieders

De meldplicht geldt dus wel voor jeugdhulpaanbieders, maar niet voor jeugdhulpverleners. Wanneer bent u een jeugdhulpverlener? U bent een jeugdhulpverlener als u als natuurlijk persoon beroepsmatig jeugdhulp verleent, bijvoorbeeld als u in dienst van een zorginstelling werkt of als u als zzp’er werkt.
Een jeugdhulpaanbieder bent u als u in een organisatorisch verband met natuurlijke personen jeugdhulp verleent of als u deze hulp verleent als rechtspersoon. Ook een solistisch werkende jeugdhulpverlener (bijvoorbeeld een zzp’er), die werkt onder verantwoordelijkheid van het college, is een jeugdhulpaanbieder (Artikel 1.1. Jeugdwet).

Grote gevolgen

Kortom, vooral voor organisaties met meer dan tien werknemers zijn de gevolgen aanzienlijk. Het instellen van een toezichthouder kan de nodige kosten en tijd met zich meebrengen. Voor kleine organisaties geldt gelukkig alleen de meldplicht.

Heeft u nog vragen of wilt u graag vrijblijvend advies? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

Auteur
Mr. Lise Otterman

Als klachtenfunctionaris en ambtelijk secretaris hecht Lise veel waarde aan het werken vanuit een onafhankelijke positie. Haar notariële studie en werkervaring als jurist en kandidaat-notaris liggen hieraan ten grondslag. Ze bekijkt situaties vanuit verschillende oogpunten en neemt emoties en belangen van alle betrokkenen mee om vervolgens tot een passende oplossing te komen. Echt luisteren en aandacht hebben voor mensen vindt ze heel belangrijk. Zo draagt ze graag bij aan het verbeteren van de zorg in Nederland.

Op de hoogte blijven?

1x per maand versturen wij een nieuwsbrief. Met zorg.

Geen zorgen. Wij versturen geen spam. U ontvangt max. 1 mail per maand

Stel gerust uw vraag, onze adviseurs helpen u graag verder.

Neem contact op